Algemene Voorwaarden Xtrawarmled.com

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing indien u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 1. Definities
  • Leverancier: Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led): is gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 67235446.
  • Website: de website van Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led), te raadplegen via www.xtrawarmled.com en alle bijbehorende subdomeinen.
  • Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
  • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) slechts bindend, indien en voor zover deze door Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 1. Prijzen en informatie
  • Alle op de Website en in andere van Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  • Verzendkosten voor Nederland bedragen € 4,95 en voor België en Duitsland € 10,87. Boven een bedrag van €100,- worden er geen aparte verzendkosten gerekend.
  • De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
  • Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 1. Totstandkoming Overeenkomst
  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) en het voldoen aan de daarbij door Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) gestelde voorwaarden.
  • Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  • Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
  • Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
  • Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.
 1. Registratie
  • Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
  • Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
  • Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
  • Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) daarvan in kennis te stellen, zodat Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) gepaste maatregelen kan nemen.
 1. Uitvoering Overeenkomst
  • Zodra de bestelling door Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) is ontvangen, stuurt Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
  • Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
  • Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
  • Indien Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
  • Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit (artikel 9).
  • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
  • Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 1. Herroepingsrecht
  • Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  • Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) een raming van deze kosten.
   Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
  • Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
  • Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
  • Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led), of op andere ondubbelzinnige wijze aan Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.Producten kunnen geretourneerd worden naar:

   Rietveldenweg 53-K, 5222 AP ‘s-Hertogenbosch

  • Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen, tenzij Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) aanbiedt het product zelf af te halen, mag Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) wachten met terugbetalen tot Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  • Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 1. Betaling
  • Klant dient betalingen aan Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
  • Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) is gewezen op de te late betaling en Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,-; 10% over de daaropvolgende €2.500,- en 5% over de volgende €5.000,- met een minimum van €40,-. Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 1. Garantie en conformiteit
  • Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  • Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) geeft 2 jaar garantie op alle aankopen. De gegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
  • Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) daarvan in kennis te stellen.
  • Indien Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.
 1. Klachtenprocedure
  • Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led), dan kan hij bij Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
  • Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
 1. Persoonsgegevens
  • Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.
 1. Slotbepalingen
  • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lathouwers Trading Company B.V. (handelend onder de naam Xtra Warm Led) gevestigd is.
  • Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  • Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Lathouwers Trading Company B.V.
Rietveldenweg 53-K
5222 AP ‘s-Hertogenbosch
Tel. 073-689 54 61

info@xtrawarmled.com
KvK 67235646
BTW NL8568.89.295.B.01